Afbeelding
Foto: De Lieuw

Aanrader: Wandelpad Brakenstein

Algemeen Texel Actief

Langs het Skillepaadje bij Oudeschild ligt boerenwandelpad Brakenstein. Het is vernoemd naar het gelijknamige bedrijf van Jan en Piet van der Star. Naast het terrein, waarop een prachtig monumentaal huis staat, loopt u de velden in.

Op Brakenstein was vroeger onvoldoende zoet drinkwater beschikbaar voor de vleeskoeien en schapen. Vanaf de Hoge Berg werd weliswaar zoet water aangevoerd, maar het stroomde direct naar het gemaal. Daar werd het vervolgens in zee geloosd. De Lieuw heeft daarom verbrede oevers aangelegd in het gebied.

Verbrede oevers

De verbrede oevers houden het zoete water vast; Brakenstein beschikt nu over voldoende drinkwater. Even verderop, richting De Hoge Berg, vertoont het landschap een flink hoogteverschil. Op het naastgelegen weiland van eigenaar Frits Bakker en Marian Merkelbach is dit goed te zien. De Hoge Berg drukt hier het grondwater (zoete kwel) richting lager gelegen gronden. Zowel het bosje als de verbrede oevers vangen nu veel water op. Zo ontstaat een natte vegetatie. Het overtollige, zoete water wordt afgevoerd richting het Skillepaadje.

Extra waterberging

De Lieuw verzorgt de aanleg van verbrede oevers in het agrarisch gebied van Texel. Verbrede oevers geven extra waterberging en verhogen de natuur- en landschapswaarden. Ons project maakt deel uit van het Masterplan Water voor Texel. Het doel van het masterplan is om o.a. de waterkwaliteit, de recreatieve waarde van water en de waterhuishouding van het oppervlaktewater te verbeteren.

Bij de aanleg van verbrede oevers stelt een agrariër een strook grond langs de sloot beschikbaar. Het oorspronkelijke, vaak steile talud wordt door afgraving flauwer gemaakt. Hierdoor ontstaat een breder talud van ± 5 meter, dat volop ruimte biedt aan diverse planten en dieren.

Bloemrijke vegetatie

In de verbrede oevers proberen we een soorten- en bloemrijke vegetatie te creëren. Dichtbij de slootrand kunnen soorten voorkomen die van vochtige grond houden. Boven op het talud groeien bloemen en planten van een droger milieu. Bij het juiste beheer kan zich een soortenrijke vegetatie ontwikkelen, met sierlijke planten als de grote kattenstaart en de rietorchis. Door jaarlijks te kijken welke soorten voorkomen, volgt De Lieuw de ontwikkeling van de vegetatie. Een verbrede oever biedt betere leefomstandigheden voor o.a. vlinders, vogels en kleine zoogdieren.

Variatie planten

Door de vegetatie te maaien, kan een oeverbeheerder de groei remmen van snelgroeiende soorten zoals riet. Andere planten krijgen daardoor een kans. Het maaisel afvoeren en de oever niet bemesten betekent een verschraling van de grond. Op deze minder voedselrijke grond is een grotere diversiteit aan plantensoorten mogelijk. De variatie wordt groter als de beheerder hier en daar minder intensief maait of strookjes vegetatie laat staan.

Wandelpad Brakenstein, afstand 2 kilometer, locatie Hogeberg nabij Oudeschild. Honden zijn helaas niet toegestaan op de wandelpaden omdat zij ziekten met zich mee kunnen dragen die het vee ziek kunnen maken.

Van onze partners